ประกาศจังหวัด /ใบสมัครประกวดแต่งกลอน /ใบสมัครประกวดภาพยนต์สั้น
...................................
ล่องแก่งหินเพิง ปราจีนบุรี

ด่วนที่สุด

เรื่อง การชี้แจงความเข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อเสนอปฎิรูปองค์ การบริหารส่วนตำบล(อบต.)

เรียน ผวจ./ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นทุกจังหวัด

ตามที่มีการส่งข้อความหรือไลน์กันว่ามีการผ่านร่างกฎหมายยุบอบต.เป็นเทศบาลทั่วประเทศ นั้น

มท.ขอเรียนข้อเท็จจริงว่าภาพแสดงผลคะแนนดังกล่าวเป็นการประชุมแสดงความเห็นของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ(สปท.)
ไม่ใช่การประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)ในการพิจารณาร่างกฎหมายแต่อย่างใด

สำหรับความเห็นของ สปท.นั้นตามขั้นตอนจะต้องเสนอร่างความเห็นดังกล่าวไปยังที่ประชุมตัวแทนของสนช./สปท./ครม.
และส่วนราชการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอครม. ถ้าครม.เห็นชอบก็จะส่งกลับไปให้ส่วนราชการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ว่าสมควรจะเสนอเป็นร่างกฎหมายหรือไม่ควรมีรายละเอียดอย่างไร ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวยังต้องใช้ระยะเวลาและการพิจารณาตามขั้นตอนอีกพอสมควร
มิใช่จะมีการใช้บังคับเป็นกฎหมายในขณะนี้แต่อย่างใด

จึงขอให้จังหวัดแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบตามข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นด้วยรวมทั้งให้สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง
แก่สาธารณชนอย่างกว้างขวางตามวิธีการที่ได้แจ้งมาแล้วต่อไปด้วย.

เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี
........................................................................................................................................
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี
ที่อยู่ สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 4
ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 0-3745-4006 โทรสาร 0-3745-4003 โทร มท. 31722, 31729